Reklamacny poriadok

Reklamačný poriadok

Uplatnenie práva zodpovednosti za vady

Zaväzujeme sa, že Vám tovar dodáme v požadovanej kvalite, množstve a bez vád. Zodpovedáme za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí. Pri použitom tovare nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia tovaru z Vašej strany. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru z Vašej strany.

Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

Ak je Vám tovar doručený v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, žiadame Vás, aby ste takýto tovar od dopravnej spoločnosti nepreberali a aby ste nám túto skutočnosť bezodkladne oznámili na telefónnom čísle 0911800990 alebo e-mailom na info@namoto.sk.

V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) ste povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu, najneskôr do 3 dni od prevzatia. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti tovaru, nebudeme prihliadať.

Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), ste povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na tovare zistili. Za deň začatia reklamačného konania považujeme deň doručenia vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi. V prípade, ak je Vaše podanie, ktorým si uplatňujete reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne, najmä e-mailom si od Vás vyžiadame doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia Vášho doplneného podania. Ak nedoplníte podanú reklamáciu v zmysle tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia našej výzvy,  budeme považovať Vaše podanie za neopodstatnené.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať poštou na našu adresu (nie emailom) uvedenú nižšie avšak NIE NA DOBIERKU alebo osobne doniesť na adresu predajne: IP trade s.r.o, Cukrovarská 21/156, 926 01 Sereď, tel.č. 0911 800 900. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a vyplnený reklamačný formulár, ktorý si môžete vytlačiť a je súčasťou tohoto reklamačného poriadku.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením na tovare pred jeho prevzatím. Právo zo zodpovednosti za vady nemôžete uplatniť najmä na vady spôsobené:

  • opotrebením,
  • mechanickým poškodením,
  • používaním tovaru v nevhodných podmienkach a v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok,
  • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním

Zo zodpovednosti za vady sú tiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

Vybavenie reklamácie

Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)  uplatňujete, určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia vašej reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie.

O vybavení reklamácie sme povinní Vám vydať písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, zašleme Vám opravený tovar alebo tovar vymeníme za nový tovar alebo Vám vrátime zaplatenú cenu tovaru, ak sa nedohodneme inak.

Ak ide o vadu, ktorú môžeme odstrániť, máte právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Vadu tovaru odstránime bez zbytočného odkladu. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, a to iba v prípadoch ak nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Namiesto odstránenia vady tovaru môžeme vždy vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste tovar mohli riadne užívať ako tovar bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo máte právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Reklamáciu vybavíme odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

  • počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru, môžeme Vašu reklamáciu zamietnuť len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia od Vás nebudeme vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie Vám poskytneme najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie;
  • po 12 mesiacoch od kúpy a takúto reklamáciu sme zamietli, v doklade o vybavení reklamácie uvedieme, komu môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak zašlete Tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame My bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak preukážete odborným posúdením Našu zodpovednosť za vadu tovaru, môžete si reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Sme povinní Vám uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

V prípade, že ste podnikateľom, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri spotrebnom tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Týmto sme Vás riadne poučili o Vašich  právach, ktoré Vám vyplývajú z § 622 a z §623zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uzatvorením Zmluvy potvrdzujete, že ste mali možnosť prečítať si podmienky reklamácie tovaru.

Tu si môžete vytlačiť Reklamačný formulár.

Reklamačný formulár - VZOR

Adresát:   

Fakturačná adresa:                     IP trade s.r.o., Slnečná 2908/1, 926 01  Sereď, ICO:46288244, tel.0911800900

Dodacia adresa pre reklamacie  :              IP trade s.r.o., Cukrovarská 21/156, 926 01 Sereď, tel : +421 911 800 900

Týmto u Vás reklamujem dole uvedný tovar s popisom závady:

 

Titul, meno a priezvisko:

 Tel. číslo:

 

Adresa bydliska:

 

 E-mailová adresa:

--------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------

Číslo objednávky a faktúry:

 Zo dňa:

--------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------

Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a kód):

 _________________________________________________________

Popis a rozsah vád tovaru:

 _________________________________________________________

 _____________________________________________________

 

Spôsob nákupu:     1. Nákup osobne na predajni

--------------------------------------------------------------

 2. Tovar objednaný cez eshop, prevzatý rozbalený na predajni

 3. Tovar nakúpený cez eshop, doručený kuriérom (poštou)

Ako zákazník predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

Prílohy: Reklamovaný tovar, Kópia dokladu o kúpe (faktúra)

Dátum:

Podpis:

Vyjadrenie predávajúceho (vypĺňa predávajúci):

Vami uplatnená reklamácia bola vybavená nasledovne:

 

Reklamácia bola doručená dňa:                                                                              Reklamácia bola vybavená/zamietnutá dňa:

Reklamáciu vybavil meno, priezvisko, tel.číslo, email:

V prípade zamietnutia reklamácie sa môžete obrátiť na odborné posúdenie: ___________________________________________________________________