Obchodné podmienky

 

 1. Všeobecné obchodné podmienky pre e-shopy

Tieto všeobecné obchodné podmienky ("Podmienky") upravujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich a Nás ako predávajúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom E-shopu na webových stránkach www.namoto.sk.

Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete tu www.namoto.sk.

Ako určite viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás.

Ak niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda prednosť pred týmito Podmienkami.

 1. niektoré definície
  • Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za tovar;
  • Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;
  • Celková cena je súčet ceny a ceny za dopravu;
  • DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;
  • E-shop je internetový obchod prevádzkovaný nami na adresenamoto.sk na ktorom bude prebiehať nákup tovaru;
  • Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na celkovú cenu;
  • My IP trade s.r.o., Slnečná 2908/1, 926 01 Sereď, ICO:46288244, IC DPH: SK2023324677 e-mail objednavky@namoto.sk, telefónne číslo 0911800900, právnymi predpismi označovaná ako predávajúci;
  • Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe tovaru s nami;
  • Tovar
  • Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami uvedených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného tovaru a uzavretých zmlúv;
  • Vy ste osoba nakupujúca na našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;
  • Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej objednávky zaslanej prostredníctvom E-shopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy od Nás dostanete potvrdenie objednávky.
 2. Všeobecné ustanovenia a POUČENIE
  • Kúpa tovaru je možná len cez webové rozhranie E-shopu.
  • Pri nákupe tovaru je Vašou povinnosťou poskytnúť nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste nám poskytli pri objednaní tovaru budeme teda považovať za správne a pravdivé.
 3. Uzatvorenie zmluvy
  • Zmluvu s nami je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.
  • Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované nami teda nad rámec celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním objednávky súhlasíte s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.
  • K tomu, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili návrh objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:
    1. Informácie o nakupovanom tovare (na E-shope označujete tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom "Pridať do košíka");
    2. Informácie o cene, cene za dopravu, DPH, spôsobu platby celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu objednávky v rámci používateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o cene, cene za dopravu, DPH a celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoleného tovaru a spôsobu jeho doručenia;
    3. Vaše identifikačné údaje slúžiace k tomu, aby sme mohli doručiť tovar, najmä v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;
    4. V prípade Zmluvy, na základe ktorej Vám budeme tovar dodávať pravidelne a opakovane, tiež informáciu, ako dlho Vám budeme tovar dodávať.
 • V priebehu tvorby návrhu objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla "Objednať s povinnosťou platby" objednávku vytvoríte. Pred stlačením tlačidla musíte ale ešte potvrdiť Vaše oboznámenie sa a súhlas s týmito podmienkami, v opačnom prípade nebude možné objednávku vytvoriť. K potvrdeniu a súhlasu slúži zaškrtávacie políčko. Po stlačení tlačidla "Objednať s povinnosťou platby" budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo nám.
 • Vašu objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, kedy nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie objednávky a tieto podmienky. Potvrdením objednávky z našej strany dochádza k uzavretiu zmluvy medzi nami a Vami. Podmienky v znení účinnom ku dňu objednania tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
 • Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov tovaru, než koľko je z našej strany umožnené. Informáciu o maximálnom počte kusov tovaru Vám však vždy v rámci E-shopu vopred poskytneme a nemala by pre Vás byť teda prekvapivá. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie zmluvy v pozmenenej podobe oproti objednávke. Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy našu ponuku potvrdíte.
 • V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu objednávky bude uvedená zjavne chybná cena najmä v dôsledku technickej chyby, nie sme povinní Vám tovar za túto cenu dodať ani v prípade, kedy ste dostali potvrdenie objednávky, a teda došlo k uzavretiu zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie novej zmluvy v zmenenej podobe oproti objednávke. Nová zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy našu ponuku potvrdíte. V prípade, že Našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzatvorenej zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v cene sa považuje napríklad situácia, kedy cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba či je navyše číslica.
   • V prípade, kedy dôjde k uzavretiu zmluvy, Vám vzniká záväzok  na zaplatenie celkovej ceny.
   • V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť objednávku prostredníctvom neho. Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vyplňovať Vaše identifikačné údaje.
   • V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v rámci návrhu objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Ak tak urobíte, bude Vám Tovar poskytnutý so zľavou.
 1. Uživateľský účet
   • Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.
   • Pri registrácii Užívateľského účtu je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.
   • Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.
   • Užívateľský účet je osobný a nie ste teda oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.
   • Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho dlhšie než 1 rok nevyužívate, či v prípade, kedy porušíte svoje povinnosti podľa zmluvy.
   • Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.
 1. Cenové a platobné podmienky, výhrada vlastníckého práva
   • Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu objednávky a v zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri tovare v rámci E-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky sa uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v zmluve. V rámci návrhu objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.
   • Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi predpismi.
   • Platbu celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním tovaru. Úhradu celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:
    1. Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena splatná vopred pred odoslaním tovaru.
    2. Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu Shoptet pay, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: www.shoptet.sk. V prípade platby kartou online je celková cena splatná ihneď.
    3. Na dobierku. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení tovaru oproti odovzdaniu tovaru. V prípade platby dobierkou je celková cena splatná pri prevzatí tovaru.
    4. V hotovosti pri osobnom odbere. V hotovosti je možné hradiť tovar v prípade prevzatia v našej prevádzkarni. V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere je celková cena splatná pri prevzatí tovaru.
   • Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Faktúra bude tiež fyzicky priložená k Tovaru a dostupná v Užívateľskom účte, ak ho máte zriadený.
   • Vlastnícke právo k tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte celkovú cenu a tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena zaplatená pripísaním na náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu uskutočnenia platby.
 1. doručenie tovaru, prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy
   • Tovar Vám bude doručený spôsobom podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností:
    1. Osobný odber na našej prevádzke uvedenej v zozname prevádzok;
    2. Doručenie prostredníctvom dopravnej spoločnosti 123 Kurier
   • Tovar je možné doručiť iba v rámci Slovenskej republiky.
   • Tovar sme Vám povinní doručiť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Pri plnení Zmluvy môžu nastať také skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na termín doručenia Vami objednaného Tovaru. O zmene termínu doručenia a o novom predpokladanom termíne doručenia objednaného Tovaru Vás budeme e-mailom bezodkladne informovať, pričom Vaše právo odstúpiť od Zmluvy týmto nie je dotknuté. Súčasťou Nášho oznámenia o novom termíne doručenia Tovaru je aj Naša žiadosť adresovaná Vám na vyjadrenie, či trváte na dodaní Vami objednaného Tovaru v novom termíne. V prípade osobného odberu na prevádzke Vás vždy o možnosti vyzdvihnutia Tovaru budeme informovať prostredníctvom e-mailu.
   • Pri preberaní Tovaru od dopravcu je Vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.
   • Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom mieste a čase. Ak si doručovaný Tovar neprevezmete podľa predchádzajúcej vety, e-mailom Vám oznámime, kde si môžete Tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo Vám Tovar na základe Vašej písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy ste si mali Tovar prevziať, opätovne doručíme, pričom sa zaväzujete nám uhradiť všetky náklady spojené s opätovným doručením Tovaru. V prípade, kedy porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 týchto Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Ak Tovar neprevezmete ani v dodatočnej lehote, vzniká Nám právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy. Ak sa rozhodneme predmetné právo vykonať, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie Tovaru, prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak vznikne.
   • Ak je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bolo v Zmluve dohodnuté, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.
   • Nebezpečie škody na Tovare na Vás prechádza v okamihu, keď ho prevezmete. V prípade, keď Tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa čl. 4 týchto Podmienok, prechádza na Vás nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru v okamihu, kedy ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.
 1. Reklamačný poriadok je samostatný dokument, ktorého prílohou je reklamačný formulár/formulár na výmenu tovaru/formulár na vrátenie tovaru.

 2. Odstúpenie od zmluvy


K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením §7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia tovaru. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania poslednej časti tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky. Od Zmluvy môžete odstúpiť iba písomne vyplnením formulára na vrátenie tovaru a jeho priložením k tovaru. Postupujete podľa reklamačného poriadku.

V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy – vo vyplnenom formulári na vrátenie tovaru. Suma však nebude vrátená skôr, než nám tovar vrátite späť. Tovar nám prosím vracajte čistý, bez známok použita, vrátane originálneho obalu.

V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 2 Podmienok ste povinní v lehote do 14 dní od odstúpenia nám tovar zaslať späť (podľa Reklamačného poriadku) alebo odovzdať osobne na predajni, pričom nesiete náklady na vrátenie tovaru k nám. Lehota je zachovaná, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Za škodu zodpovedáte v prípadoch, kedy bude tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade vyúčtujeme potom, čo nám tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní.

My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia našich povinností zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého nášho úsilia, ktoré možno od nás spravodlivo požadovať, nie sme schopní Vám tovar dodať v lehote určenej týmito Podmienkami. V týchto prípadoch sme povinní Vás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú Celkovú cenu za Tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Uhradenú Celkovú cenu za Tovar Vám vrátime rovnakým spôsobom akým ste celkovú cenu uhradil Vy, pričom tým nie je dotknuté právo sa s Vami dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým Vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Od Zmluvy sme oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak ste Tovar neprevzali do 5 pracovných dní odo dňa, keď Vám vznikla povinnosť Tovar prevziať.

 1. podávanie podnetov a sťažností

Ako spotrebiteľ ste oprávnení podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: info@namoto.sk.

O posúdení podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na Váš e-mail.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, so sídlom: v Trnave, tel. č. 02/58 27 21 86.

Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.

 1. alternatívne riešenie sporu so spotrebiteľmi

Máte právo obrátiť sa na Nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: info@namoto.sk, ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

 1. Záverečné ustanovenia

Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou.
Naša e-mailová adresa je uvedená v Našich identifikačných údajoch. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.

Zmluvu je možné meniť len na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale len Zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny. O zmene Vás však budeme informovať iba v prípade, že máte vytvorený Užívateľský účet (aby ste túto informáciu mali v prípade, že budete objednávať nový tovar, zmena však nezakladá právo výpovede, keďže nemáme uzatvorenú Zmluvu, ktorú by bolo možné vypovedať, alebo Vám na základe Zmluvy máme dodávať tovar pravidelne a opakovane. Informácie o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny. Pokiaľ od Vás do 14 dní od zaslanie informácie o zmene nedostaneme výpoveď uzatvorenej Zmluvy na pravidelné a opakované dodávky tovaru, stávajú sa nové podmienky súčasťou našej Zmluvy a uplatnia sa na ďalšiu dodávku tovaru nasledujúcu po účinnosti zmeny. Výpovedná doba v prípade, že výpoveď podáte, činí 2 mesiace.

V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.

Prílohou Podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu/vrátenie/výmenu tovaru.

Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenia Objednávky so zhrnutím Objednávky dostanete e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.

Na Našu činnosť sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n)Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 6.2023.