Motovýstava2024

Navštívte nás na veĺtrhu Motocykel 2024 v Inchebe Bratislava v termíne 7.3.-10.3.2024, kde Vám predstavíme novinky zn. Rusty Stitches pre rok 2024.

Nájdete nás v Hale B2 stánok č. 65.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

                                                                                                                                    Spotrebiteľská súťaž „Motocykel 2024“

realizovaná v Inchebe EXPO Bratislava

v stánku Rusty Stitches/Namoto.sk (Hala B2 č. 65)

v termíne od 7.3. do 10.3. 2024

(ďalej len „súťaž“)

Oficiálne pravidlá súťaže

 1. Usporiadateľ

Usporiadateľom súťaže je IP trade s.r.o., Slnečná 2908/1, 926 01  Sereď (ďalej len „Usporiadateľ).

 1. Spôsobilosť

Súťaže sa môžu zúčastniť len plnoleté fyzické osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená.

 1. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 7.3. do 10.3. 2024.

Zlosovanie sa uskutoční každý deň vo vyššie uvedenom termíne o 15:00 hod v stánku B2 č. 65.

Každý deň losujeme 3 výhercov + 3 náhradníkov. Výhercov kontaktujeme po preverení podmienok súťaže telefonicky.

 1. Ako možno vyhrať

Podmienkou súťaže je:

- byť sledovateľom FB stránky namoto a/alebo Instagram: namotosk.

- povinnosťou je správne vyplniť údaje (povinné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefon a podpis) a takto vyplnený kupón vhodiť do označeného boxu

- vyplnený súťažný ústrižok vhodiť na veľtrhu do žrebovacieho boxu určeného pre účely tejto súťaže, ktorý sa nachádza v stánku firmy v hale B2 č. 65 s názvom Rusty Stitches/Namoto.sk

 1. Výhry a žrebovanie

Pre účely tejto súťaže Usporiadateľ zabezpečil nasledovné výhry:

Každý deň losujeme o 3 výherné ceny!

 1. deň 7.3.2024
 • Cena - Kožená bunda zn. Rusty stitches V1 v hodnote 289,95 EUR s DPH
 • cena – Prilba na moto Fonzie zn. Rusty stitches v hodnote 149,95 EUR s DPH
 • cena – Tričko s logom zn. Rusty stitches

 

 1. deň 8.3.2024
 • Cena - Kožená bunda zn. Rusty stitches V1 v hodnote 289,95 EUR s DPH
 • cena – Prilba na moto Fonzie zn. Rusty stitches v hodnote 149,95 EUR s DPH
 • cena – Tričko s logom zn. Rusty stitches

          3. deň 9.3.2024

 • Cena - Kožená bunda zn. Rusty stitches V2 v hodnote 349,95 EUR s DPH
 • cena – Moto košela NEIL zn. Rusty stitches v hodnote 159,95 EUR s DPH
 • cena – Šiltovka s logom Rusty stitches

          4. den 10.3.2024

 • Cena - Kožená bunda zn. Rusty stitches V2 v hodnote 349,95 EUR s DPH
 • cena – Moto košela NEIL zn. Rusty stitches v hodnote 159,95 EUR s DPH
 • cena – Šiltovka s logom Rusty stitches

 

Raz vhodený súťažný lístok zostáva v žrebovaní počas všetkých súťažných dní.

Zo žrebovania budú vyradené ako neplatné súťažné kupóny, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v bode 4. týchto pravidiel.

Zoznam výhercov bude zverejnený každý deň najneskôr do 17 hod. na sociálnych sieťach FB namoto a/alebo Instagram: namotosk.

 1. Účastníci

Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.

 1. Chyby a poškodenia

V prípade tlačovej chyby, inej chyby alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži Usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť.

 1. Odovzdanie výhier

Výhry budú odovzdané len tým účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude Usporiadateľom potvrdený. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže, je rozhodujúce rozhodnutie Usporiadateľa.

Výhry budú jednotlivým výhercom odovzdávané

 • priamo v stánku č.65 Hala B2, kde prebiehalo zlosovanie v deň vyhlásenia výhercu v čase od 15:30-17:30
 • alebo budú doručené jednotlivým výhercom na ich adresu poštou alebo kuriérom uvedenú na súťažnom kupóne. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia. Spoločnosť IP trade nie je zodpovedná za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie, zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené prepravou na adresu výhercu
 • Pri osobnom odovzdaní výhier zo žrebovania bude s príslušným výhercom spísaný Preberací protokol, na ktorom výherca svojím podpisom potvrdí prevzatie výhry, ktorú získal v záverečnom žrebovaní.

Právo na výhru stráca osoba určená losovaním podľa bodu 4 v prípade, že sa spoločnosti IP trade s.r.o. alebo ňou určeným osobám nepodarí v lehote do 1 (jedného) pracovného dňa odo dňa určenia výhercu losovaním telefonicky alebo inak kontaktovať, a to ani pri vynaložení primeraného úsilia, ktoré je primerane možné v tejto súvislosti od spoločnosti IP trade s.r.o.požadovať. Právo na výhru stráca osoba určená za výhercu, ak v lehote najneskôr do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od kontaktovania na účely oznámenia a odovzdania výhry neprevezme výhru alebo neposkytne spoločnosti IP trade s.r.o. alebo jej povereným osobám potrebnú súčinnosť nevyhnutnú na odovzdanie výhry alebo ak z dôvodov na strane výhercu nebude spoločnosť IP trade s.r.o. schopná v uvedenej lehote odovzdať výhru určenému výhercovi. Osoby, ktoré stratili právo na výhru, sa nepovažujú od okamihu straty práva na výhru za výhercov v Súťaži.

Za účelom predchádzania podvodom pri realizácii súťaže je organizátor oprávnený pri odovzdaní výhry overiť údaje poskytnuté zo strany výhercu na útržku z losovania s údajmi osoby preberajúcej výhru (predložením platného dokladu totožnosti výhercu).

 1. Daň z výhry

Ak hodnota výhry presiahne 350 Eur vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry. Usporiadateľ, ako organizátor súťaže má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady organizátora alebo poskytovateľa výhry.

 1. Osobné údaje

Súťažiaci, po vyplnení svojich osobných údajov a svojím podpisom na kupóne, ktorý obdrží v zmysle bodu 4 týchto oficiálnych pravidiel súťaže berie na vedomie, že poskytnutím svojich osobných údajov na kupóne sa zapája do súťaže „MOTOCYKEL 2024“ ako aj to, že jeho osobné údaje budú spracúvané za účelom zabezpečenia priebehu súťaže, že právnym základom ich spracúvania je predzmluvný vzťah a v prípade výhry zmluvný vzťah.

Uvedenenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neuvedenie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane účastníka súťaže, čo spôsobuje zánik nároku na výhru.

Zároveň svojím podpisom na kupóne súťažiaci prehlasuje, že sa pred zapojením do súťaže oboznámil s nasledovnými informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov, ako aj s nasledovnými jeho právami v zmysle platných právnych predpisov:

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizátor súťaže informuje účastníka súťaže ako dotknutú osobu v súlade so zásadami ochrany osobných údajov nasledovne:

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Názov spoločnosti: IP trade s.r.o. Adresa: Slnečná 2908/1, 926 01 Sereď, IČO: 46288244, DIČ: 2023324677, IČ DPH: SK2023324677  v postavení organizátora súťaže.

Zodpovedná osoba – kontakt:     Peter Šipka , gdpr@namoto.sk

Účel spracúvania osobných údajov:

Účasť v súťaži; poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účely identifikovania výhercu súťaže, oznámenie výhercov prostredníctvom FB stránky namoto a/alebo Instagramovej stránky organizátora súťaže a odovzdania výhry výhercovi.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Predzmluvný vzťah s dotknutou osobou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Právny základ výhercov súťaže:

Uzavretie zmluvy s dotknutou osobou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm.

 1. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Kategórie osobných údajov:

Meno, priezvisko, bydlisko alebo adresa na doručovanie, e-mail, telefónne číslo

Doba uchovávania osobných údajov:

Po uplynutí súťaže, t.j. po odovzdaní všetkých výhier. Osobné údaje výhercov súťaže budú uchovávané pre účely daňové, účtovné a registratúrne v zmysle platných právnych predpisov.

Zverejnenie zoznamu výhercov:

Na účely zverejnenia zoznamu výhercov na webovej stránke a sociálnych sieťach organizátora budú uvedené osobné údaje výhercov iba v nevyhnutnom rozsahu a to v rozsahu: meno, začiatočné písmeno priezviska a obec a/alebo miesto bydliska výhercu.

Práva účastníka súťaže v postavení dotknutej osoby:

Informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov, práv účastníka ako aj podmienok ochrany osobných údajov sú zverejnené na stránke organizátora www.namoto.sk/gdpr.

 1. Umiestnenie pravidiel

Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú k dispozícií v stánku Rusty Stitches – hala B2, na webovej stránke organizátora www.namoto.sk, a na sociálnej sieťi FB namoto. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.

V Seredi, dňa 23.2.2024